top of page

LEGISLATIVA

Stoh souborů

MÉNĚ BYROKRACIE, VÍCE RADOSTI

NANO DOMY nepotřebují stavební povolení! Záleží však na konkrétním stavebním úřadu, jaký přístup k umístění každé stavby zvolí a zda bude vyžadovat například ohlášení stavby, které je každopádně rychlejší a jednodušší než procesy spojené s výstavbou klasických zděných domů.

Konkrétní případy s Vámi rádi probereme a pomůžeme Vám zorientovat se v příslušné byrokracii, abyste měli snadno a rychle připravenou půdu k vysněné realizaci nového domku.

Nejsem si jistý, jaká povolení budu potřebovat...

Děkujeme!

NANO-DŮM 

přidružená stavba

V tomto případě již na stavebním pozemku nějaká stavba stojí a NANO-DŮM zde bude figurovat jako přidružená stavba.
V souladu s platnou legislativou se jedná o nejjednodušší formu realizace a umístění NANO-DOMU, přičemž nepotřebujete žádné povolení.

Více info ohledně legislativy přidruženého domu zde.

NANO-DŮM

na prázdnou parcelu

Platí pro prázdnou stavební parcelu, na které dosud žádná stavba nestojí. 
V tomto případě bude NANO-DŮM postaven v režimu územního souhlasu.
K získání územního souhlasu slouží následující dokumenty:

  • Formulář pro „Oznámení o záměru v území pro vydání územního souhlasu“

  • Základní projektová dokumentace mobilního domu

  • Zákres situace s umístěním mobilního domu na pozemku

  • Souhlasné stanovisko dotčených účastníků řízení (správci sítí, sousedi atd.)

DOUBLE NANO-DŮM 

Varianta domu nad 25 m. Zde na základě legislativy rozlišujeme 3 možnosti:
 
1. Bez připojení na inženýrské sítě (případně bude napojen podružně, tzn. bez dodatečných nároků na stávající infrastrukturu)
V těchto případech bude mobilní dům instalován v režimu územního souhlasu.

2. S připojením na inženýrské sítě, přičemž bude na NANO-DŮM nahlíženo jako na výrobek plnící funkci stavby.
Nejběžnější forma realizace mobilních domů. V těchto případech proběhne instalace domu v režimu ohlášení stavby, přičemž se obejdete bez klasické stavební dokumentace. Na nás jakožto na výrobci je pouze prokázat, že náš výrobek – NANO-DŮM – splňuje veškeré požadavky na bydlení dle §156 Stavebního zákona (požární odolnost, tepelně-technické parametry apod.).
 
3. S připojením na inženýrské sítě, přičemž bude na NANO-DŮM nahlíženo jako na klasickou stavbu.
Zde je na místě instalace v režimu ohlášení stavby. Dům, tím pádem i projektová dokumentace musí v tomto případě splňovat stejné parametry jako klasický dům. K tomu je zapotřebí vyhotovit Projektovou dokumentaci na konkrétní dům dle Stavebního zákona, což prodlouží fázi příprav na 2-3 měsíce.

 

Trvalý pobyt

v NANO-DOMĚ

NANO-DŮM pro vás představuje plnohodnotnou adresu určenou i pro trvalý pobyt, jak vyplývá z níže uvedené citace:


Trvalý pobyt obyvatel je upraven v § 10 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a o rodných číslech ve znění pozdějších předpisů:


„Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního předpisu (vyhláška č. 326/2000 Sb.) označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem, a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu dle předchozího odstavce ani k vlastníkovi nemovitosti.“

Číslo popisné  a číslo evidenční

Dle § 31 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, musí být budova označena popisným číslem, pokud není stanoveno jinak. Jedná-li se o stavbu určenou k individuální rekreaci, neoznačuje se popisným číslem, ale číslem evidenčním:


„Číslo popisné je číselný prostorový identifikátor územního prvku statistická budova, pokud jde o objekt určený k trvalému bydlení nebo o objekt jiného trvalého rázu.“


„Číslo evidenční je číselný prostorový identifikátor územního prvku statistická budova, pokud jde o objekt určený k prozatímnímu nebo dočasnému bydlení nebo o objekt jiného prozatímního rázu.“


Z toho vyplývá, že NANO-DOMY můžou být označeny číslem popisným i evidenčním.

Projektová

dokumentace

Na papíře nebo ve formě digitálních souborů, nahlédněte s námi do 2D podoby snu o nezávislém bydlení...


Projektovou dokumentaci s Vámi v rámci plánování rádi podrobně projdeme a vše vysvětlíme. Nebojíme se Vám “ukázat vnitřnosti”, neboť jsou součástí transparentní práce, na kterou jsme hrdí.

Architekt Kontrola plány

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavba, u které není třeba územní rozhodnutí ani územní souhlas
- § 79 odst. 2 písm. o) stavebního zákona
Územní souhlas není třeba, pokud se jedná o stavbu do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepenou nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.
K samotné realizaci této stavby není potřeba ani stavební povolení ani ohlášení.

Stavebni povoleni
bottom of page