top of page

Zásady ochrany osobních údajů a podmínky užití webového rozhraní


Tyto zásady ochrany osobních údajů a podmínky užití webového rozhraní (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní www.nano-domy.cz (dále jen „webové rozhraní“) a dále stanoví podmínky užívání webového rozhraní a přístupu k němu. 

Správce osobních údajů: 
NANO-DOMY se sídlem Šimáčkova 8, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ: 07639848
není plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 304242

Kontaktní údaje správce osobních údajů: 
adresa pro doručování: Šimáčkova 8, Holešovice, 170 00 Praha 7 
kontaktní e-mail: info@nanodomy.cz 

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících práv a povinností. Webové rozhraní slouží výhradně pro účely informování veřejnosti o novinkách a akcích společnosti NANO-DOMY (dále jen „společnost“). Prostřednictvím webového rozhraní nedochází k objednávce zboží nebo služeb. V případě, že nám poskytnete vaše osobní údaje za podmínek a v rozsahu stanoveném těmito Zásadami, budeme vás prostřednictvím e-mailu informovat o novinkách a akcích společnosti. 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji? 

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1.2. Co jsou osobní údaje? 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně): 

- identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, datum narození, pohlaví, přihlašovací jméno do uživatelského účtu; 

- kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, e-mailová adresa; 

- další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.2. ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

2.1. Jak získáváme vaše osobní údaje? 

Své osobní údaje, zejména e-mailovou adresu (popřípadě vaše jméno obsažené v této e-mailové adrese), nám poskytujete při vyplnění příslušného formuláře na webovém rozhraní. Pokud dojde k jakékoliv změně ve vaší e-mailové adrese, informujte nás o tom prosím. 

Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 5 těchto Zásad. 

 

2.2. Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje? 

- Vaši e-mailovou adresu můžeme na základě vašeho souhlasu použít za účelem zaslání sdělení týkající se novinek či jiných akcí Společnosti. 

- Vaše osobní údaje můžeme dále zpracovávat za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany našich právních nároků. 

- Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který udělujete příslušným nastavením vašeho internetového prohlížeče). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využíváme zejména pro účely provádění uživatelské podpory, analýzy chování uživatelů a marketingu. 

Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.


2.3. Po jak dlouhou dobu údaje využíváme? 
 

Vaše osobní údaje využíváme po dobu trvání webového rozhraní. Vaše osobní údaje můžeme uchovávat po dobu nezbytnou pro splnění našich právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků.3. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI 

3.1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. 

Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

- prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu; 
- telefonicky na našem kontaktním telefonním čísle; 
- písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu; 

- v případě informačních e-mailů o novinkách – způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím tyto informace (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem). 

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.


3.2. Právo na přístup k osobním údajům 

Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím: 

- účel zpracování; 
- kategorie zpracovávaných osobních údajů; 
- příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny; 
- doba, po kterou budou osobní údaje uloženy. 

Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.


3.3. Právo na opravu 

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů. 

 

3.4. Právo vznést námitku proti zpracování 

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat. 

 

3.5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“) 
Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud: 

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány; 
- jste odvolali souhlas se zpracováním; 
- jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů; 
- osobní údaje byly zpracovávány protiprávně. 

Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

3.6. Právo na omezení zpracování 
Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud: 

  • popíráte přesnost svých osobních údajů; 
    - je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů; 
    - již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků; 
    - vznesete námitku proti zpracování.


Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů. 

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět. 

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů. 

3.7. Právo na přenositelnost údajů 

Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.


3.8. Jak můžete svá práva uplatnit? 

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu. 

Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. 

Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě. 

 

4. SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

4.1. Kdo vaše osobní údaje zpracovává? 

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení. 

V rozsahu, jaký je nutný pro naplnění účelu zpracování nebo splnění dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám podílejícím se na zajištění účelu zpracování či našich povinností. Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele a příjemce osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme také na základě vašeho dotazu. 

Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii, ledaže to bude nezbytné pro plnění smlouvy nebo z jiného důvodu v souladu s pravidly takovéhoto předávání stanovenými nařízením. 

Vaše osobní údaje zpracovává zejména společnost Google LLC, společnost Seznam.cz, a.s. a společnost Facebook Inc., poskytovatelé souborů cookies. 

4.2. Jak osobní údaje zpracováváme? 

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.5. SOUBORY COOKIES 

5.1. Co jsou to cookies? 

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní. 

Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. 

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní. 

 

5.2. Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá? 

Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete. 

Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující: 

- cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, mohou být dočasné nebo trvalé; 

- nezbytné cookies – umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí, nijak vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje; 

- výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje získané těmito cookies jsou anonymní; 

- cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám umožňují analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies;


- funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů; 

- cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování cílených reklam na webovém rozhraní i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz. 

5.3. Používané služby pracující s cookies 

Webové rozhraní používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google LLC (dále jen „Google“), službu Facebook Pixel poskytovanou společností Facebook Inc. a službu Sklik poskytovanou společností Seznam.cz, a.s. Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies. 

Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů. 

 

6. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ 

6.1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem? 

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně těchto Zásad, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv, vyjma situací, kdy budete obsah webových stránek chráněný naším autorským právem šířit prostřednictvím příslušného tlačítka na webovém rozhraní, a to za účelem sdílení na sociálních sítích. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. Šíření obsahu webových stránek prostřednictvím sdílení na sociálních sítích jsme oprávněni v jakémkoliv okamžiku omezit či zastavit. 

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

 

6.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní 

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém. 

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši. 

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. 

 

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 1.9.2020.

bottom of page