top of page
  1. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy, a to v případě, že:

    1. Zhotovitel se ocitne z důvodů majících původ výlučně na jeho straně v prodlení s předáním Díla a toto své prodlení nenapraví ani přes písemnou výzvu Objednatele s dodatečnou lhůtou k předání Díla v délce 30 dní ode dne doručení takové výzvy.

  2. byl zjištěn úpadek Zhotovitele, byl podán dlužnický insolvenční návrh na Zhotovitele, nebo byl insolvenční návrh na Zhotovitele zamítnut pro nedostatek majetku (ve všech případech ve smyslu jakýchkoliv použitelných právních předpisů týkajících se úpadku);

bottom of page